Huishoudelijk regelement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING INLINE SKATER HOCKEY ZWOLLE BLUE WINGS

INHOUD:

Artikel 1: ALGEMEEN
Artikel 2: TOELATING
Artikel 3: RECHTEN EN PLICHTEN
Artikel 4: DISCIPLINAIRE STRAFMAATREGELEN
Artikel 5: COMMISSIES / MEDEWERKERS
Artikel 6: JEUGD- EN TRAININGSPLAN
Artikel 7: HANDHAVING EN UITLEG VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 8: INWERKINGTREDING ………………………………………………………

Artikel 1:
ALGEMEEN

1.1. De vereniging ‘Inline Skater Hockey Zwolle Blue Wings’ kort ISHZ Blue Wings is opgericht  d.d. 10 juni 2014.  De vereniging is statutair gevestigd te Zwolle en is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel nr.60850302 te Zwolle.

1.2. De vereniging heeft ten doel het beoefenen, in stand houden en bevorderen van de inline skatehockey sport en aanverwante takken van deze sport, zulks in de ruimste zin van het woord. De Vereniging tracht dit doel o.m. te bereiken door het houden van oefeningen, het bieden van trainingsmogelijkheden, het doen spelen van wedstrijden en het organiseren van evenementen op het gebied van de inline skatehockeysport.

1.3. De vereniging beoogt niet het maken van winst. Het tot verwezenlijking van het doel der vereniging bestemde vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, donaties en wat op andere wijze wordt verkregen.

1.4. Bestuurders van de vereniging worden benoemd door het bestuur. Bestuursfuncties worden onderling verdeeld. Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging en is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen zoals bij wet en statuten is geregeld. Het bestuur is exclusief bevoegd tot vertegenwoordiging van de Vereniging in en buiten rechte.

1.5. Besluiten kunnen alleen worden genomen door het bestuur van de Vereniging en op de wijze waarop de statuten deze besluitvorming regelt. Het bestuur kan zich doen bijstaan door adviseurs. Deze hebben geen recht tot stemming bij besluitvorming en/of rechtshandelingen.

1.6. De vereniging is niet aansprakelijk en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor letsel, in welke mate en van welke aard dan ook, toegebracht aan contribuanten en/of spelers en/of bezoekers en/of toeschouwers tijdens trainingen en/of wedstrijden en/of andere activiteiten die plaats vinden buiten en/of op trainings en wedstrijd faciliteiten  te Zwolle en/of in of op andere aan de Vereniging ter beschikking gestelde accommodaties of terreinen. Evenmin is zij aansprakelijk (te stellen) voor diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen van contribuanten en/of spelers en/of bezoekers en/of toeschouwers. Schade toegebracht aan eigendommen van de Vereniging en/of van de (eigenaren van de) accommodaties of terreinen waar de Vereniging en/of haar vertegenwoordiging onderdak heeft of krijgt, worden op de veroorzakers verhaald.

1.7. Door de vereniging in bruikleen gegeven uitrustingstukken e.d. blijven, tenzij het bestuur anders bepaalt, eigendom van de Vereniging. Buitennormale schade komt voor rekening van diegenen die deze uitrustingstukken heeft ontvangen en/of beheert.

1.8. Met betrekking tot keeperuitrusting wordt aan de keepers voor de aanschaf van deze uitrusting een reductie op de contributie (zie contributieoverzicht) per seizoen verstrekt , tenzij het bestuur anders bepaalt.

1.9. Het bestuur stelt voor aanvang van ieder seizoen vast welke contribuanten/spelers aan welke trainingen kunnen deelnemen en welke contribuanten/spelers in aanmerking komen om deel te nemen aan de te organiseren wedstrijden. Tevens bepaalt het bestuur welke teams er in de Nederlandse inline skaterhockey competitie spelen en op welke dagen en uren de verschillende trainingen plaats vinden. Indeling van de verschillende teams vindt eerst plaats na verkregen advies van de Technische Commissie, tenzij het bestuur anders beslist.

1.10. De Vereniging stelt het tenue vast, dat bij deelname aan (competitie)wedstrijden door de contribuant/speler dient te worden gedragen. Tevens regelt zij, tenzij anders wordt besloten, de aanschaf en het beheer daarvan.

1.11. Commerciële activiteiten door derden, in een aan de Vereniging ter beschikking gesteld terrein of lokaal en/of in een aan (een van de leden van) de Nederlandse Inline skaterhockeybond ter beschikking gesteld terrein of lokaal tijdens of in verband met activiteiten van de Vereniging en/of (een van de leden van) de Nederlandse Inline skaterhockeybond, zijn zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van het bestuur niet toegestaan.

1.12. Het bestuur stelt jaarlijks het door contribuanten te betalen bedrag aan contributie vast.

1.13. Het bestuur stelt – indien nodig – de bedragen vast van de entreegelden voor toegang tot de wedstrijden van de Inline skaterhockey vereniging de Blue Wings in het stadion en/of enig ander lokaal of terrein dat aan haar ter beschikking wordt gesteld. Tevens regelt zij de bestemming van deze gelden.

1.14. Aan de bepalingen van dit reglement zijn, naast (de afzonderlijke leden van) het bestuur, onderworpen:
a. de spelers;
b. de ouders;
c. de verzorgers;
d. alle natuurlijke en rechtspersonen die zich aan statuten en reglementen van de Vereniging hebben onderworpen. Hieronder vallen onder meer: oefenmeesters, trainers, team(bege)leiders, coaches en de aan de Vereniging verbonden scheidsrechters.

ARTIKEL 2:
TOELATING

2.1. Personen die zich wensen aan te melden als contribuant/speler dienen een daartoe strekkend verzoek in bij het bestuur. Het bestuur schrijft voor dat gebruik moet worden gemaakt van een door haar vastgesteld aanmeldformulier. Het bestuur kan een medische verklaring en/of een sportkeuring met betrekking tot de aanvrager verlangen.

2.2. Het bestuur onderzoekt de aanvraag. Zij wint over de aanvrager desgewenst nadere inlichtingen in op een wijze welke haar dienstig voorkomt. Zij kan de aanvrager en zijn wettelijke vertegenwoordiger oproepen om voor haar te verschijnen.

2.3. Het bestuur beslist over de aanvraag.

2.4. Het bestuur stelt de aanvrager van haar beslissing op de hoogte. De beslissing hoeft niet gemotiveerd te zijn.

2.5. Het bestuur beslist voor welke contribuant/speler een spelerskaart bij de Nederlandse Inline skaterhockey Bond zal worden aangevraagd. Aan deze spelerskaart kan, indien en voor zover de Nederlandse Inline skaterhockeybond deze mogelijkheid biedt, een bescheiden verzekering voor ongevallen op het veld zijn verbonden.

ARTIKEL 3:
RECHTEN EN PLICHTEN

3.1. Na ontvangst van de door de contribuant/speler verschuldigde contributie en – voor zover van toepassing – het entreegeld en – wederom voor zover van toepassing – het overschrijvingsgeld, wordt door de Vereniging een aansluitingsbewijs verstrekt, waarvan de geldigheidsduur overeenkomt met het competitieseizoen of gedeelte daarvan met betrekking waartoe de contributie respectievelijk entreegeld respectievelijk overschrijvingsgeld is betaald.

3.2. Een contribuant/speler die niet in het bezit is (gesteld) van een geldig aansluitingsbewijs kan zich niet beroepen op enkel recht.

3.3. Het betalen van de contributie geeft de contribuant/speler het recht op deelname aan door de Vereniging georganiseerde trainingen, oefeningen en evenementen, tenzij door (disciplinaire) maatregelen door of namens het bestuur dan wel door (tactische) besluiten door de team(bege)leiding anders wordt of is bepaald. Betaling van de contributie is een voorwaarde, maar geeft geen recht, op het spelen competitiewedstrijden.

3.4. De contributie is in beginsel opeisbaar voor aanvang van het competitieseizoen c.q. de datum waarop betrokkene bij de Vereniging is aangesloten, doch eerst nadat de penningmeester de betreffende facturen heeft verzonden. Het seizoen vangt als regel aan in de maand september. Contribuanten/spelers die na 1 januari worden aangesloten zijn ten minste 50% van de voor dat seizoen vastgestelde contributie verschuldigd. Deze contributie is onmiddellijk na acceptatie van de aanmelding verschuldigd.

3.5. Bij gebreke van betaling van de contributie binnen de termijn die de penningmeester daarvoor stelt, zal aan de speler/contribuant de toegang tot, en gebruikmaking van, de aan de Vereniging ter beschikking gestelde faciliteiten worden ontzegd, tenzij het bestuur anders zal besluiten. Eerst na integrale betaling van het verschuldigde kan het bestuur besluiten deze maatregel ongedaan te maken.

3.6. Op verzoek kan de penningmeester een termijnbetaling van de contributie toestaan. De betaling in termijnen kan uitsluitend plaatsvinden via automatische incasso. De termijnen worden (bindend) door de penningmeester bepaald. De termijnbetaling komt onmiddellijk te vervallen indien en voor zover de contribuant zich niet strikt houdt aan de door de penningmeester vastgestelde termijnen. In dat geval is (het restant van) de verschuldigde contributie ineens opeisbaar en zal het bepaalde in artikel 3.5 gelden.

3.7. De contribuant/speler die deel uitmaakt van een inline skaterhockeyteam van de Vereniging is gehouden om aan de competitieverplichtingen te voldoen. Hieronder dient in ieder geval te worden verstaan:

o Bij thuiswedstrijden een uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn in de kleedkamer;
o Bij uitwedstrijden tijdig aanwezig te zijn op de vooraf afgesproken verzamelplaats;
o Het deelnemen aan wedstrijden anders dan voor de Vereniging Inline skaterhockey Zwolle is zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van het bestuur niet toegestaan;
o Verhindering van deelneming aan trainingen of wedstrijden dient – tijdig en in ieder geval – vooraf aan de desbetreffende teamleider te worden gemeld.

3.8. De inschrijving als speler/contribuant eindigt:

o door de dood van de speler/contribuant;
o door opzegging van de speler/contribuant;
o door opzegging door de Vereniging;
o door royement;

3.9. Opzegging van de inschrijving als contribuant/speler door de speler dient schriftelijk en ondertekend bij het bestuur te geschieden. Indien het bestuur voor 1 januari geen schriftelijke en ondertekende afmelding heeft ontvangen dan wordt de inschrijving voor de duur van een jaar verlengd en zal opnieuw contributie verschuldigd zijn.

3.10. Opzeggingen die binnen één week na 1 januari zijn ontvangen en die blijkens het poststempel voor 1 januari ter post zijn bezorgd, zullen als tijdig ontvangen worden aangemerkt.

3.11. Opzegging van de inschrijving tijdens het lopende seizoen geeft, tenzij de opzegging door de Vereniging wordt gedaan, nimmer recht op restitutie of vermindering van de verschuldigde contributie.

3.12. De verplichting tot het betalen van de volledige contributie voor het lopende seizoen blijft in het geval van royement voortduren, tenzij anders wordt bepaald.

3.13. Het bestuur kan o.m. tot royement besluiten indien een speler/contribuant:

o de Vereniging op onredelijke wijze benadeeld;
o handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging

3.14. Opzegging door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het lopende seizoen.

ARTIKEL 4:
DISCIPLINAIRE STRAFMAATREGELEN

4.1. De bevoegdheid tot het opleggen van tuchtmaatregelen berust bij de door het bestuur ingestelde tuchtcommissie en krachtens een door het bestuur vastgesteld tuchtreglement.

4.2. Het bestuur conformeert zich in beginsel aan de uitspraken van de tuchtcommissie.

4.3. Strafoplegging door de Nederlandse Inline skaterhockeybond is bij haar Tuchtreglement geregeld. Disciplinaire strafmaatregelen die door de Nederlandse Inline skaterhockeybond aan de contribuant/speler/teambegeleider/official kunnen worden opgelegd zijn o.m. schorsingen en boetes. De Vereniging is gehouden deze maatregelen onverwijld over te nemen.

4.4. De kosten die de Nederlandse Inline skaterhockeybond voor de behandeling van een strafzaak bij de Vereniging in rekening brengt, worden door de Vereniging op de betrokken speler en/of team verhaald.

4.5. Contribuanten/spelers dienen, alvorens zij weer aan wedstrijden en/of trainingen kunnen deelnemen, de door de Nederlandse Inline skaterhockeybond. opgelegde boetes en/of de in het vorige lid genoemde behandelingskosten aan de Vereniging te voldoen.

ARTIKEL 5:
COMMISSIES/MEDEWERKERS

5.1. Het bestuur benoemt – zo nodig – commissies, medewerkers en kaderleden. Tevens regelt en bepaalt zij de bevoegdheden. Commissieleden, medewerkers en kaderleden brengen periodiek verslag uit aan het bestuur.

5.2. Het bestuur ontslaat commissieleden, medewerkers en kaderleden indien het belang van de Vereniging en/of haar contribuanten dat bepaaldelijk vordert.

5.3. Ten aanzien van de te volgen wedstrijdtactiek, de terzake te nemen maatregelen alsmede het bepalen van de orde binnen het team, is de team(bege)leiding bevoegd. Met betrekking tot hun werkzaamheden zijn de team(bege)leiders desgevraagd verantwoording verschuldigd aan het bestuur en onderhouden zij contact met het bestuur en de door haar aangestelde trainers. Ongeregeldheden dienen onverwijld aan het bestuur te worden gemeld. Team(bege)leiders treden tijdens hun inhoudelijke werkzaamheden voor, tijdens en na de wedstrijden nimmer buiten hun bevoegdheden en buiten de kaders van de door het bestuur vastgestelde statuten en reglementen.

5.4. Bij trainingen op het veld berust de leiding bij de betrokken trainer. Hij onderhoudt hierbij contact en voert overleg met betrokken team(bege)leiders. De bevoegdheden van de trainers worden in overeenkomst tussen hem en de Vereniging geregeld.

ARTIKEL 6:
JEUGD- EN TRAININGSPLAN

6.1. De vereniging werkt met een jeugd- en trainingssplan dat is opgesteld door een door het bestuur ingestelde Technische Commissie.

6.2. Het uitgewerkte en door het bestuur vastgestelde plan wordt periodiek getoetst en zonodig aangepast.

ARTIKEL 7:
HANDHAVING EN UITLEG VAN HET HUISHOUDELIJK REGELEMENT

7.1. De handhaving en uitleg van het gestelde in dit huishoudelijk reglement berust, tenzij anders bepaalt, bij het bestuur.

7.2. In alle gevallen waarin door dit huishoudelijk reglement niet wordt voorzien, beslist het bestuur.

ARTIKEL 8
INWERKINGTREDING

8.1. De tekst van dit huishoudelijk reglement alsmede de wijzigingsbesluiten worden op de internetsite van de Vereniging geplaatst en ook overigens op een zodanige wijze bekend gemaakt dat voldoende verzekerd is dat belanghebbenden daarvan op de hoogte kunnen zijn.

8.2. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 juli 2014 en vervangt de (alle) eerdere huishoudelijke reglementen.

8.3. Dit reglement wordt aangehaald als: Huishoudelijk Reglement Blue Wings Zwolle

Aldus vastgesteld en besloten:

 

Oprichtend VOORZITTER                                                  Oprichtend SECRETARIS

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Inline Skater Hockey Zwolle

%d bloggers liken dit: